Onze werking

De Belgische producenten van audiovisuele werken kunnen lid zijn van BAVP door in te stemmen met de statuten van de vennootschap en door ten minste op één aandeel van het kapitaal in te schrijven. Ze kunnen zich echter ook beperken tot het aangeven van hun rechten op vergoeding voor de doorgifte via de kabel aan de vennootschap, die er het beheer van zal verzekeren zoals voorzien in haar statuten, haar tariferings- en verdelingsregels.

Alle producenten, lid of geen lid van de vennootschap moeten hun werken en rechten aangeven. Een niet aangegeven werk wordt niet vergoed.

Klachten en geschillen

Klachten betreffende de verdeling van rechten moeten binnen de zes maanden na de betaling ervan schriftelijk aan de zetel van de vennootschap worden gericht. Na afloop van deze termijn kunnen geen klachten meer in overweging worden genomen.

In geval van een rechtenconflict of geschil tussen vennoten en/of aangeslotenen onderling, kan de vennootschap de uitbetaling van de rechten of van een deel daarvan opschorten tot een akkoord is bereikt tussen de betrokken vennoten en/of aangeslotenen of tot een gerechtelijke beslissing is geveld. De betrokken vennoten en/of aangeslotenen worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de tijdelijke blokkering van de rechten.

De vennootschap kan in voorkomend geval eveneens de uitbetaling van de rechten van een vennoot of een aangeslotene te bewarende titel opschorten tot de betrokken vennoot of aangeslotene zijn schulden jegens de vennootschap heeft voldaan. Bovendien kan de vennootschap de schulden van de betrokken vennoot en/of aangeslotene compenseren met zijn (toekomstige) rechten. De betrokken vennoot en/of aangeslotene zal schriftelijk op de hoogte worden gebracht van dergelijke bewarende en compenserende maatregelen.

Bij geschil tussen een vennoot of een aangeslotene enerzijds en de vennootschap anderzijds met betrekking tot de gegrondheid van de aanspraak van de betrokken vennoot of aangeslotene op rechten voor bepaalde prestaties, kan de betrokken vennoot of aangeslotene schriftelijk – per aangetekende brief met ontvangstbewijs – verzoeken om een bemiddelingsprocedure.

De partijen zullen in dat geval in onderling overleg een advocaat of academicus gespecialiseerd in auteursrecht en naburige rechten kiezen als bemiddelaar, ofwel een persoon die gezien zijn professionele ervaring en de aard van de te behandelen aangiftes door beide partijen als autoriteit wordt aanvaard. Bij gebrek aan akkoord tussen de partijen over een bemiddelaar, zullen twee bemiddelaars worden aangesteld: één door de voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap en één door de andere partij.

Beheerskosten

Alle kosten noodzakelijk voor het beheer van de rechten die aan haar zijn toevertrouwd, worden door de vennootschap gedragen door de jaarlijkse inhouding van een commissie op de geïnde gelden en de eventuele inkomsten uit de belegging van deze gelden. De commissie mag maximaal 15% bedragen van de totale inningen per jaargang.


Lid worden

Ben jij producent en wil je graag je werk laten beheren door Procibel? 
Word nu lid!

Ben je al lid?

Dien je aangiften aan via ons handige platform!
Ga naar ons platform
Contact
Dien je aangiften aan!
The Crescent
Lenniksebaan 451
B-1070 Brussel
info@bavp.be
Dien je aangiften aan!
Ben je nog geen lid?
userlaptop-phone