Reglementering

Wettelijke licenties

BAVP is een collectieve beheersvennootschap van producenten van audiovisuele werken die in België het deel van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik, het doorgifterecht en het openbaar leenrecht dat toekomt aan de producenten van audiovisuele werken int en verdeelt. De vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik en het openbaar leenrecht zijn wettelijke licenties wat inhoudt dat de tarieven door de overheid worden vastgelegd. In België is er één centrale organisatie voor de innig in België van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik  nl. Auvibel (www.auvibel.be ) en één centrale organisatie voor het innen van de vergoeding voor het openbaar leenrecht, nl Reprobel (www.reprobel.be).

De tariferingsregels van Auvibel  en Reprobel die overeenkomstig de wet eveneens van toepassing zijn op PROCIBEL en BAVP worden door de Koning vastgelegd binnen een Koninklijk Besluit.
BAVP is samen met andere beheersvennootschappen lid van Auvibel en int vanuit Auvibel samen met Procibel het deel van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik dat toekomt aan zowel de Belgische als de buitenlandse producenten van audiovisuele producenten.
Op basis van wederkerigheidsovereenkomsten die werden afgesloten met de zusterorganisaties in het buitenland int BAVP eveneens de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik dat voor rekening van de Belgische producenten van audiovisuele werken in het buitenland werd geïnd.

Exclusieve rechten met verplicht collectief beheer

BAVP opereert eveneens in Europa in het kader van de Richtlijn 98/83/EEG van de Raad omgezet in de Belgische Auteurswet van 30 juni 1994 meer bepaald artikel 52.
BAVP is lid van de internationale organisatie AGICOA en vertegenwoordigt het grootste deel van de Belgische producenten van audiovisuele werken binnen deze internationale organisatie voor wat betreft de exclusieve waarvoor een verplicht collectief beheer is voorzien.
BAVP verleent samen met AGICOA Europe Brussels in België de toestemming voor het doorgeven van audiovisuele werken en int vanuit AGICOA Europe Brussels het deel dat toekomt aan de Belgische producenten van audiovisuele werken.

Algemene criteria en principes van onze tariferingsregels:

Criteria

  • Aantal zenders die door de dienstenverdeler aan het publiek worden doorgegeven;
  • Aard van de zenders;
  • Samenstelling door de dienstenverdeler van de boeketten;
  • Algemene en audiovisuele ARPU van de dienstenverdeler;
  • Aantal abonnees van de dienst;
  • Taalgebied waar de dienst wordt aangeboden (België-Noord, België-Zuid of beide);
  • Repertoire

Principes

  • Geen enkele discriminatie tussen de verschillende dienstenverdelers;
  • Geen enkele discriminatie tussen de verschillende delen van het repertoire;
  • Billijke behandeling op basis van de verschillende hier bovenvermelde criteria

BAVP int eveneens vanuit AGICOA het deel dat toekomt aan de Belgische producenten van audiovisuele werken met betrekking tot exploitaties in het buitenland.

Reglementeringen

Verdelingsregels kabel

Bekijk de verdelingsregels
Contact
Dien je aangiften aan!
Kartuizersstraatstraat 19
B3- B-1000 Brussel
info@bavp.be
Dien je aangiften aan!
Ben je nog geen lid?