Over BAVP...

BAVP, collectieve beheersvennootschap van de producenten van audiovisuele werken kreeg in juni 1996 een vergunning van de Minister van Justitie om haar activiteiten van inning en verdeling van de rechten uit te oefenen die erkend zijn door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. BAVP heeft een vergunning om alle soorten rechten te beheren.


Haar belangrijkste activiteit is het beheer van het recht van doorgifte via kabel. BAVP int en verdeelt aan haar leden en haar volmachtgevers de vergoedingen die in België en in het buitenland worden geïnd voor het recht van doorgifte via kabel.

In dit verband was er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen BAVP en Agicoa Europe Brussels, maar met ingang van 1 juli 2019 heeft BAVP een einde gemaakt aan deze samenwerking en vanaf die datum staat zij zelf in voor de inning en verdeling van de rechten in België.

BAVP blijft lid van de Agicoa groep (Genève) en int en verdeeld via deze weg alle rechten die toekomen aan haar leden voor het gebruik van hun werken in het buitenland.

 

BAVP is lid en beheerder van AUVIBEL voor wat betreft de vergoeding voor het leenrecht. In dit kader werkt BAVP nauw samen met de collectieve beheersvennootschap voor het kopiëren voor eigen gebruik PROCIBEL.

 

.
Contact
Dien je aangiften aan!
The Crescent
Lenniksebaan 451
B-1070 Brussel
info@bavp.be
Dien je aangiften aan!
Ben je nog geen lid?